گلدان سایز ۶

گلدانی که دهانه آن حدود ۶ سانتیمتر است را گلدان ۶ یا گلدان سایز ۶ می نامند.

این سایز رایج ترین سایز گلدان برای ارائه ی تولیدات گیاهی توسط گلخانه هاست.

اندازه دقیق دهانه: ۶ سانتی متر
اندازه ارتفاع: ۵ تا ۵٫۵ سانتی متر

گلدان سایز ۸

گلدانی که دهانه آن حدود ۸ سانتیمتر است را گلدان ۸ یا گلدان سایز ۸ می نامند.

این  سایز گلدان برای ارائه ی تولیدات گیاهی توسط گلخانه هاست که معمولا  بالغ و پرریشه اند.

اندازه دقیق دهانه: ۸ سانتی متر
اندازه ارتفاع:۷تا ۸ سانتی متر

گلدان سایز ۳ - بنداگشتی

گلدانی که دهانه آن حدود ۳ سانتیمتر است را گلدان ۳ یا گلدان سایز ۳ می نامند.

این سایز  به بندانگشتی مشهور است ، کاکتوس و ساکولنت  های کوچک و تازه قلمه زده در آن کاشته می شود و پس از مدتی باید آن را خارج نمود

اندازه دقیق دهانه: ۳ سانتی متر
اندازه ارتفاع:۲٫۵تا ۳ سانتی متر

X