تغییر گلدان

❇️تعویض گلدان به سه دلیل انجام می‌شود:

خالی شدن خاک گلدان از مواد غذایی و رشد زیاد ریشه‌ها. به همین خاطر نشانۀ تعویض گلدان، ظهور علائم کمبود مواد غذایی است و یا خروج ریشه‌ها از سوراخ زهکش ته گلدان و یا متورم شدن ریشه آنان در سطح خاک گلدان و یا به صورت مارپیچ در ته خاک گلدان جمع شده باشد.

❗️توجه: در مورد گیاهان کند رشد و گیاهانی که گلدان بزرگ دارند می‌توان به جای تعویض گلدان، چند سانتی‌متر از خاک سطحی گلدان را با خاک جدید تعویض نمود.

❗️بهترین زمان تعویض گلدان : در صورت نیاز نیمۀ دوم اسفند بعد از گرم شدن هوا در محیطی سربسته می‌باشد.

❗️سایز گلدان : گلدان جدید بایستی فقط یک سایز از گلدان قبلی بزرگ‌تر باشد. زیرا اکثر گیاهان آپارتمانی در گلدانی که به نظر شما کوچک می‌آیند بهتر رشد می‌کنند.

 

منبع : دانشنامه جامع ، کاکتوس پدیا 

در صورت تمایل به داشتن اطلاعات وسیع تر در زمینه کاکتوس ، به  این دانشنامه مراجعه نمایید.

X